ثبت نام و صدور کارت هوشمند عضویت رزمی کاران

اطلاعیه ها

با توجه به الزام داشتن کارت هوشمند فدراسیونی رزمی کاران جهت ثبت نام و صدور متقاضیان برای دریافت کارت عضویت هوشمند می توانند با مراجعه به سایت فدراسیون http://www.irmaaf.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند بدیهی است داشتن این کارت برای تمام رزمی کاران ،مربیان، داوران و…الزامی است.

فهرست