توسط tehranrazm

انتصاب نایب رییس کمیته مربیان هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران، آقای شهرام خرم به عنوان نایب رئیس کمیته مربیان هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب و ابلاغ ایشان توسط آقای حسینی دبیر هیات به ایشان اعطاءگردید.

توسط tehranrazm

انتصاب مسئول کمیته روستایی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای فیروز خنجری به عنوان مسئول کمیته روستایی هیات انجمنهای ورزشهای رزمی‌ استان تهران منصوب گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب مسئول کمیته ارزشیابی و عملکرد هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای علی جانانه به عنوان مسئول کمیته ارزشیابی و عملکرد هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب مشاور اجرایی و مسئول هماهنگی سبک های تحت پوشش هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای امیر کاوه عجایبی به عنوان مشاور اجرایی و مسئول هماهنگی سبک های تحت پوشش هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب مسئول کمیته استعدادیابی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای سعید احمدی به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب گردید.

 

توسط tehranrazm

انتصاب رییس کمیته نهاد ها و ارگانهای هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

 

????طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای اسفندیاری به عنوان رییس کمیته نهاد ها و ارگانهای هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب دبیر کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای محمد هادی الله قلی زاده به عنوان دبیرکمیته بازرسی هیات انجمنهای ورزشهای رزمی‌ استان تهران منصوب و ابلاغ ایشان توسط آقای حسینی دبیر هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران به ایشان اعطا گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب نایب رییس کمیته پزشکی بانوان هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران، خانم زهرا صادق زاده به عنوان نایب رئیس کمیته پزشکی بانوان هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب رئیس کمیته پزشکی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای ابوالفتحی به عنوان رئیس کمیته پزشکی هیات انجمنهای ورزشهای رزمی‌ استان تهران منصوب و ابلاغ ایشان توسط آقای حسینی دبیر هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران به ایشان اعطا گردید.